srssersssdgimvssmicdsd

OtrocispostajeZoom-001
_DSC0154m
Oalek-uenciprikemiji5
3
GV-060
thumbnail_IMG_2126
120221028_111937
Evropska_deklika_MAT_olimpijada
Obinskiprvakivodbojki
Inventura2022-016
umetnikiveer2U-117
Huda_luknja_IP_GEO_31
Umetnikiveer3U-063
Start_UP_na_prostem
Maturantska_ekskurzija_panija
Kiparjenje_glina
20221214_105223
ola_v_naravi_1_
Diamantni_maturant_Rok_TB_pri_Pahorju
kiparstvovlesu3U-027
IMG_20220223_110448
Bruselj-irimosolidarnost3
olazaupane-omizja
previous arrow
next arrow

Projekt PODVIG

V šolskem letu 2017/2018 je naša gimnazija pristopila k projektu PODVIG (Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah). Projekt poteka v sklopu razpisa prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in traja od 3. 11. 2017 do 31. 8. 2022.

Ključni cilj projekta:
je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.
V projektu sodelujejo:
• ZRSŠ – vodenje projekta
• Vzgojno-izobraževalni zavodi: 79 partnerjev (9 zavodov, ustanov oz. organizacij in 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij (27 implementacijskih A in 15 implementacijskih B)
• Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
• Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem
• Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje (kratko Humanitas)
• Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (kratko Zavod Kersnikova)
• Zveza prijateljev mladine Slovenije (kratko ZPMS)
• Gospodarska zbornica Slovenije
• Institut “Jožef Stefan”
• Šola za ravnatelje.

Šolski center Velenje – gimnazija ima v projektu vlogo implementacijske gimnazije.
Projektni tim:
• Jožica Plešnik – vodja
• Peter Jevšenak
• Sandra Dostal
• mag. Nataša Tajnik Stupar
• Suzana Cesar
• Gabrijela Fidler

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.
Organiziranost in delovanje konzorcija:
• na ravni sistema (strateški in strokovni tim),
• na ravni posamezne šole (tim na gimnaziji),
• na lokalni ravni (partnerstva z mentorji/predstavniki z različnih področij).

Razvojne gimnazije:
• izvajanje in razvoj modela vključevanja kompetence podjetnosti v gimnazije (ITS in ostali predmeti izven ITS),
• mentorstvo implementacijskim gimnazijam,
• prispevek k modelu vključevanja kompetence podjetnosti v gimnazije,
• gradiva za objavo …

Implementacijske gimnazije:
• udejanjanje modela vključevanja kompetenc podjetnosti,
• gradiva za objavo…

Ključni pričakovani rezultati projekta so:

• izdelati instrumentarij za spremljanje in evalvacijo začetnega, vmesnega in končnega stanja razvitosti kompetence podjetnosti v gimnazijah,
• razviti celosten model, kako vključevati kompetenco podjetnosti v pouk na ravni kroskurikularnosti in priporočila s strokovnimi podlagami za njeno implementacijo
• vpeljati model/le razvijanja kompetence podjetnosti v gimnazije,
• usposobiti strokovne delavce za uspešno vključevanje kompetence podjetnosti v pouk,
• objaviti strokovne prispevke in primere dobre/uspešne prakse v revijah, zbornikih in drugem gradivu.

Vpeljavo modela bodo skušale gimnazije realizirati s pomočjo šolskih timov ob podpori ravnateljev in z vzpostavitvijo mentorske mreže na področju znanstvenoraziskovalne sfere, umetnosti in kulture, humanitarno-prostovoljskih dejavnosti in gospodarstva.

Z navedenimi prizadevanji skušamo doseči ključni cilj, da bi postalo razvijanje kompetence podjetnosti integriramo v izvedbeni gimnazijski kurikul.

PODJETNO, USTVARJALNO, POVEZANO, ŽIVLJENJSKO

Stik: podjetno.gim@zrss.si

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660