srssersssdgimvssmicdsd

Evropska_deklika_MAT_olimpijada
Inventura2022-016
umetnikiveer2U-117
Umetnikiveer3U-063
Start_UP_na_prostem
Maturantska_ekskurzija_panija
Kiparjenje_glina
ola_v_naravi_1_
Diamantni_maturant_Rok_TB_pri_Pahorju
IMG_20220223_110448
Obinskiprvakivodbojki
OtrocispostajeZoom-001
previous arrow
next arrow

Prostovoljstvo

NOSILEC PROGRAMA

Šolski center Velenje

Mestna občina Velenje

SODELUJOČI UČITEJI IN DRUGI SODELAVCI

Maša Kolšek in Dr. Karmen Mikek, koordinatorici

Zunanji sodelavci:

Mateja Lipičnik, Nataša Doler (enote vrtca Velenje: Najdihojca, Ciciban, Vrtiljak…)
Kristina Kovač (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM))
Melita Kovač, Barbara Kelher (Mladinski center Velenje (MC))
Tanja Verboten (Muzej Velenje)
Brina Zabukovnik Jerič (Knjižnica Velenje)
Ana Lamut (Knjižnica Mozirje in krajevne knjižnice: Luče, Gornji Grad, Ljubno, Rečica, Solčava)
Svetovalni delavci na OŠ in ŠCV (izvajanje – vse OŠ v Velenju in ŠCV)
Milena Četina (Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje – CVIU)
Darja Lesnjak (Varstveno delovni center SAŠA, enota Ježek)
Andreja Tovrljan (društvo Sožitje Velenje)
Ana Planinc (Center za socialno delo Velenje – CSD)
Danica Dražnik (Zdravstveni dom Velenje, psihološka ambulanta)
Cvetka Hribar (Dom za varstvo odraslih)
Ana Šimenc (Center starejših Zimzelen)
Maša Kolšek, Dr. Karmen Mikek (Umetniška sekcija)
Selma Filipančič Jenko (INVEL Velenje)
Judita Tamše (Ljudska univerza Velenje)

IME PREDMETA/DEJAVNOSTI PROGRAM

Prostovoljno delo

PRIČAKOVANI NAČIN IZVEDBE (čas, prostor)

Po dogovoru z mentorji posameznih področij se prostovoljno delo opravlja glede na razpored in medsebojni dogovor z dijaki/dijakinjami.

VSEBINE IN KOMPETENCE (SPRETNOSTI), ki jih dijak usvoji oz. pridobi z obiskovanjem dejavnosti

PD se odvija v različnih ustanovah, kjer se nahajajo otroci, mladostniki in odrasli, ljudje s specifičnimi potrebami oz. stiskami. PD poteka individualno ali skupinsko pod neposrednim vodenjem strokovnjakov teh ustanov.

Dijak s prostovoljnim delom in pomočjo drugim pridobi veliko dobrega tudi zase:

 • pomembne življenjske izkušnje,
 • nova znanja in spoznanja,
 • nove prijatelje, ustvarja pomembne odnose s soljudmi,
 • osebnostno rast in potrditev,
 • občutek pomembnosti, ker si nekomu pomagal, bil za zgled,
 • občutek pripadnosti domačemu okolju,
 • širši in celovitejši pogled na življenje in starost,
 • občutek sprejetosti in potrebnosti,
 • zadovoljstvo nad opravljenim delom,
 • večja samozavest.

OBARVANE VSEBINE SO TRENUTNO NAJBOLJ AKTUALNE!

INFORMATIVNI CILJI (obravnavane izobraževalne vsebine) FORMATIVNI CILJI (pridobljene kompetence, usposobljenost kaj pridobim kot prostovoljec)
Prostovoljno delo z otroki v vrtcih (enote Velenje)

 

Cilji:

 • dati srednješolcem možnost delati z otroki
 • jim dati nove izkušnje
 • ponuditi možnost t.i. neformalnega izobraževanja
 • nuditi otrokom možnosti preživljanja zanimivega, aktivnega, zdravega prostega časa
Dijak / dijakinja:

 

 • pomaga pri urejanju igralnic in okolice vrtca
 • pomaga v pralnici
 • pomaga pri delu z otroki (nega, bivanje na prostem, ustvarjalne delavnice, branje zgodbic…)

Dijak / dijakinja pridobi:

 • nova znanja
 • nove izkušnje
 • nove prijatelje-prostovoljce
 • osebnostno rast in potrditev
 • prijeten občutek, da je vzgled
 • občutek pripadnosti domačemu okolju
Prostovoljno delo z otroki v Šaleški dolini (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje)

 

Cilji:

 • nuditi otrokom v ŠD možnosti preživljanja zanimivega, aktivnega, zdravega prostega časa
 • dati srednješolcem možnost delati z otroki
 • jih za tovrstno delo izobraževati
 • jim dati nove izkušnje
 • spoznati nove prijatelje iz kluba vzgojiteljev, med prostovoljci ZPM
 • pokazati mladim pomembnost prostovoljnega dela in dolgoletno slovensko tradicijo prostovoljstva
Dijak /dijakinja:

 

 • sodeluje v programih MZPM Velenje: ustvarjalne delavnice, prireditve (Veseli december, Pust, Ta veseli dan, Otroška kavarna, Pikin festival, …), počitniške dejavnosti, izleti, spletna kavarna v vili Mojci
 • pomaga otrokom, ki so v stiski,
 • se izobražuje za delo z otroki.

Dijak / dijakinja pridobi:

 • nova znanja in izkušnje
 • nove prijatelje-prostovoljce
 • osebnostno rast in potrditev
 • prijeten občutek, da je nekomu pomagal, da mu je vzgled
 • občutek pripadnosti domačemu okolju
 • da je kot prostovoljec »več kot drugi«
 • seznanitev z delom ZPM-nevladno organizacijo in njenimi programi v dobro otrok in družin.
Prostovoljno delo z mladostniki Šaleške doline (Mladinski center)

 

Cilji:

 • učenje z delom
 • neformalno izobraževanje
 • participacija mladih
 • odgovorno državljanstvo
 • razvijanje odnosa do drugih
Dijak / dijakinja:

 

 • prostovoljci MC-ja pomagajo pri izvedbi in pripravi različnih projektov
 • sodelujejo na različnih neformalnih izobraževanjih in mednarodnih mladinskih izmenjavah

Dijak / dijakinja pridobi:

 • spozna delo v timu, nove prijatelje
 • preko neformalnega izobraževanja se nauči razvijati idejo o projektu od same izvedbe do zaključka
 • spozna prostovoljno delo sovrstnikov v Evropi
Prostovoljno delo na področju ohranjanja kulturne dediščine in izvajanja pedagoških programov Muzeja Velenje

 

Cilji:

 • prostovoljci se vključijo v izvajanje pedagoških programov za Mlade muzealce, »Nedeljskih muzejskih ustvarjalnic« na različne teme
 • predvsem pomagajo pri izvedbi delavnic tudi na različnih dogodkih
Dijak / dijakinja:

 

 • 1x mesečno ob nedeljah pomaga pri izvedbi »Nedeljskih muzejskih ustvarjalnic« za otroke od 4. do 10. leta, kamor prihajajo skupaj s starši
 • Pomaga pri različnih dogodkih v organizaciji Muzeja

Dijak / dijakinja pridobi:

 • spozna veliko zanimivih vsebin s področja ohranjanja kulturne dediščine
 • spozna grad, velenjski muzej ter ljudi, ki delajo v njem
 • nauči se voditi delavnice, kjer otroci skupaj s starši izdelujejo različne izdelke, vezane na vsebino ustvarjalnic
Prostovoljno delo v knjižnicah Velenje, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica, Solčava

 

Cilji:

 • pridobiti nova znanja in izkušnje
 • prostovoljno delo v knjižnici ponuja posamezniku kakovostno življenje, aktivno sodelovanje v demokratični družbi, aktivno udeležbo v izkustvenem učenju ter razvijanje moralno etičnih vrednot
Dijak /dijakinja:

 

 • ponuja pomoč pri servisih, ki so vitalnega pomena za delovanje knjižnice
 • pomoč pri programih in posebnih dogodkih, ki jih knjižnica brez njih ne bi mogla ponuditi
 • sortira, odlaga knjige na police, opremlja police, pomaga uporabnikom knjižnice pri izposojnem pultu, pomaga pri izobraževanju uporabnikov ter sodeluje pri prireditvah
 • uporablja svoje znanje in izkušnje pri pomoči uporabnikom pri delu z računalnikom ali iskanju informacij na internetu
 • pomaga pri izvedbi pravljičnih ur
 • druge dejavnosti glede na želje in interese prostovoljcev

Prostovoljca bomo pri njegovem delu usmerjali, mu nudili strokovno pomoč ter moralno podporo in zagotovili takšne delovne pogoje, v katerih se bo lahko učil in napredoval.

Dijak / dijakinja pridobi:

 • nova znanja in izkušnje
 • delovanje v korist drugega ali v korist skupnosti, daje posamezniku občutek zadovoljstva in koristnosti. To izhaja predvsem iz zavesti, da so darovali svoj čas, energijo, znanje in prispevali k boljšemu življenju drugih oseb.
 • razvijajo se nove vezi, nova prijateljstva, pridobijo se nova znanja in spoznanja
Prostovoljno delo z osnovnošolci z učnimi in drugimi težavami (velenjske OŠ)

 

Cilji:

 • učenci (OŠ) dobijo pozitivnega vzornika, nekoga ki jim je bližje po letih in se nanj lahko obrnejo in mu zaupajo svoja vprašanja ali probleme
 • učenci se ob prostovoljcih radi učijo, kar za posledico samo po sebi prinese boljši učni uspeh
 • prostovoljci na šolo vedno prinesejo pozitiven vpliv, kar pa bi lahko bil edini cilj
Dijak /dijakinja:

 

 • učencem pomaga pri razumevanju učne snovi, jim nudi razlago
 • pomaga narediti domačo nalogo in se z njimi tudi pripravlja na preizkuse znanja. Se enkrat na teden druži in pogovarja z učenci
 • pri delu sodeluje z učitelji in šolsko svetovalno delavko. O delu vodi tudi dnevnik prostovoljnega dela

Dijak / dijakinja pridobi:

 • nove prijatelje, znanja ki jih bo morda kasneje potreboval pri delu z ljudmi
 • mu prikaže šolo tudi iz drugega zornega kota, saj tokrat vanjo vstopa kot mlajši sodelavec
Prostovoljno delo s srednješolci z učnimi in drugimi težavami – učna pomoč

 

(ŠCV)

Cilji:

 • Učna pomoč dijakom pri reševanju domačih nalog, učenje pred testi znanja, nerazumevanju učne snovi
 • spodbujanje za prostovoljno delo – z osrečevanjem drugih osrečiš tudi sebe
 • spodbujanje in negovanje srčne kulture.
Dijak /dijakinja:

 

 • nudi učno pomoč pri reševanju domačih nalog
 • učno pomoč pri nerazumevanju učne snovi
 • učno pomoč pred testi znanja
 • sodelovanje pri promociji prostovoljnega dela (prireditve)
 • druženje

Dijak / dijakinja pridobi:

 • obnovi in utrdi svoje znanje
 • razvija socialne veščine
 • s pomočjo drugim osreči sebe (razvije občutek odgovornosti, samoizpolnitve, zadovoljstva s samim seboj)
Prostovoljno delo z otroki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ( Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje – CVIU)

 

Cilji:

 • spoznati otroke z motnjo v duševnem razvoju
 • seznaniti se z drugačnostjo in predsodki, ki jih imamo v zvezi s tem
 • spoznati ustanovo, v kateri so ti otroci obravnavani ter strokovnjake, ki z njimi delajo
Dijak /dijakinja:

 

 • predvsem prinese otrokom, ki so zaznamovani z drugačnostjo, mladostno svežino in veselje
 • pomaga v razredu podaljšanega bivanja, kjer so otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Gre za pomoč pri nalogah, učenju, sodelovanje v družabnih igrah, raznih zaposlitvah, pogovor …
 • tisti, ki želijo, lahko vidijo in pomagajo tudi v oddelkih, kjer so otroci z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju

Dijak / dijakinja pridobi:

 • gotovost, da se drugačnih otrok ni potrebno bati, prav tako ni potrebno, da se ti smilijo
 • dragoceno življenjsko izkušnjo, da se lahko neizmerno veselim, da sem zdrav-a
Prostovoljno delo z osebami z motnjami v telesnem in duševnem razvoju

 

(Varstveno delovni center SAŠA, enota Ježek)

Cilji:

 • spoznavanje dejavnosti VDC SAŠA
 • vključitev v posamezne aktivnosti storitve
 • vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
 • sodelovanje z varovanci VDC SAŠA
Dijak /dijakinja:

 

 • Vključevanje v posamezne aktivnosti dnevne storitve VDC
 • Individualno sodelovanje z varovanci
 • Pomoč pri pripravi aktivnosti za varovance VDC

Dijak / dijakinja pridobi:

 • dragoceno življenjsko izkušnjo o bogatem in zadovoljnem življenju tudi v primeru prikrajšanosti
 • spoznavanje sebe kot čustvenega, empatičnega bitja
 • razvije pozitivno samopodobo
 • spoznava popolnoma drugačno, življenjsko učenje in nauke življenja
Prostovoljno delo z osebami z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ( Društvo Sožitje Velenje)

 

Cilji:

 • izboljšuje kakovost življenja v družbi
 • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni
 • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi
 • prostovoljno delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij
Dijak /dijakinja:

 

Prostovoljno delo je lahko druženje, učna pomoč, igralne in ustvarjalne dejavnosti in še mnogo drugih aktivnosti – odvisno tudi od vaših želja in sposobnosti.

Dijak / dijakinja pridobi:

Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti.

Prostovoljno delo z otroki in mladostniki s psihosocialnimi motnjami – v Dnevnem centru za otroke in mladostnike

 

(Center za socialno delo Velenje)

Cilji:

Dnevni center je oblika druženja mladih na prijeten, pa tudi poučen način. Vključeni so otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole. Želimo jim pomagati pri premagovanju razvojnih kriz in težav, dati spodbude za izgrajevanje otrokove pozitivne samopodobe in dvig samozavesti. Želimo vplivati na otrokove delovne in učne navade, pomagati otrokom pri učenju in premagovanju odporov do šole in do obveznosti v družini. V skupini poudarjamo strpnost in pomen dobrih medsebojnih odnosov ter pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa.

Dijak /dijakinja:

 

Prostovoljci v programu nudijo otrokom in mladostnikom pomoč pri domačih nalogah, razlaganju in utrjevanju šolske snovi, sodelujejo v ustvarjalnih delavnicah, družabnih igrah in želenih razgovorih.

Dijak / dijakinja pridobi:

Osebne izkušnje za delo z otroki in mladostniki.

Prostovoljno delo z otroki in mladostniki z duševnimi težavami

 

(Zdravstveni dom Velenje)

Cilji:

 • redno druženje z otrokom ali mladostnikom
 • pogovori, igranje družabnih iger ipd. z otrokom ali mladostnikom
 • učna pomoč
Dijak /dijakinja:

 

 • redno druženje z otrokom ali mladostnikom,
 • pogovori, igranje družabnih iger ipd. z otrokom ali mladostnikom,
 • učna pomoč

Dijak / dijakinja pridobi:

 • osebno izkušnjo z otrokom, ki ima kakršne koli težave psihološke narave
 • pridobitev nekaterih znanj iz psihologije
Prostovoljno delo s socialno ogroženimi (Rdeči križ, OO Velenje)

 

Cilji:

Pomoč:

 • razdeljevanje paketov pomoči
 • pomoč pri izvedbi krvodajalskih akcij

Prostovoljno delo s starostniki

( Dom za varstvo odraslih Velenje)

Cilji:

 • vzpostavljanje medosebnih medgeneracijskih odnosov
 • spoznavanje starosti
 • osebna rast
 • popestritev vsakdana stanovalcem
 • sprejemanje drugačnosti
D ijak /dijakinja:

 

 • najpogosteje pomaga pri delitvi tedenskih paketov pomoči (hrane)
 • pomaga pri razporejanju in razdeljevanju pomoči ( oblačila, šolske potrebščine)

Dijak / dijakinja pridobi:

 • oseben stik z realnimi življenjskimi problemi manj srečnih ljudi
 • zavedanje o realnih problemih družbe
 • spoznavanje sebe kot čustvenega, empatičnega bitja

Dijak /dijakinja:

 • druženje s starostniki (klepet, sprehodi, vodenje skupin ali delavnic)
 • priprava proslav ali prireditev za stanovalce doma - sodelovanje s prostovoljci
 • informiranje stanovalcev o tehnoloških napredkih in življenju mladostnikov
 • pomoč pri izdelovanju dekoracij, voščilnic …
 • kulturni nastopi (ples, petje…)

Dijak / dijakinja pridobi:

 • širši in celovitejši pogled na življenje in starost
 • sprejemanje starosti
 • osebna rast
 • sposobnost poslušanja (trening)
 • občutek sprejetosti in potrebnosti

zadovoljstvo nad opravljenim delom

Prostovoljno delo s starostniki

 

( Center starejših Zimzelen, Topolšica)

Cilji:

 • vzpostavljanje medosebnih medgeneracijskih odnosov
 • spoznavanje starosti
 • osebna rast
 • popestritev vsakdana stanovalcem
 • sprejemanje drugačnosti
Dijak /dijakinja:

 

 • druženje s starostniki (klepet, sprehodi, vodenje skupin ali delavnic)
 • priprava proslav ali prireditev za stanovalce doma - sodelovanje s prostovoljci
 • informiranje stanovalcev o tehnoloških napredkih in življenju mladostnikov
 • pomoč pri izdelovanju dekoracij, voščilnic …
 • kulturni nastopi (ples, petje…)

Dijak / dijakinja pridobi:

 • širši in celovitejši pogled na življenje in starost
 • sprejemanje starosti
 • osebna rast
 • sposobnost poslušanja (trening)
 • občutek sprejetosti in potrebnosti
 • zadovoljstvo nad opravljenim delom
Prostovoljno delo na področju kulture v okviru Šolskega centra Velenje

 

Cilji:

 • ustvarjati in nastopati na področju glasbene, likovne, plesne in druge ustvarjalno umetniške dejavnosti, sodelovanje pri različnih prireditvah ŠCV
 • možnost sodelovanja v novinarski sekciji - literarni prispevki, fotografiranje, snemanje z videokamero
Dijak /dijakinja:

 

 • pomaga pri izvedbi posebnih dogodkov in akcij (praznovanje mednarodnih dni, delavnice, pomoč pri izvedbi Mednarodnega medgeneracijskega festivala, eventuelne zabave za otroke in starostnike, ipd.)
 • vključuje se v sodelovanje s Slovensko filantropijo

Dijak / dijakinja pridobi:

 • zavedanje o realnih problemih družbe
 • spoznavanje sebe kot čustvenega, empatičnega bitja
 • nova znanja in izkušnje
 • nove prijatelje-prostovoljce
 • osebnostno rast in potrditev
 • prijeten občutek, da je nekomu pomagal

občutek pripadnosti domačemu okolju

Prostovoljno delo v INVEL Velenje

 

Cilji:

 • dati srednješolcem možnost delati z otroki
 • jim dati nove izkušnje
 • ponuditi možnost t.i. neformalnega izobraževanja
 • nuditi otrokom možnosti preživljanja zanimivega, aktivnega, zdravega in ustvarjalnega prostega časa
Dijak / dijakinja:

 

 • pomaga pri delu z otroki v različnih ustvarjalnih delavnicah
 •  

Dijak / dijakinja pridobi:

 • nova znanja
 • nove izkušnje
 • nove prijatelje-prostovoljce
 • osebnostno rast in potrditev
 • prijeten občutek, da mu je vzgled
 • občutek pripadnosti domačemu okolju
Prostovoljno delo na Ljudski univerzi Velenje

 

Cilji:

 • Učna pomoč tujcem pri učenju slovenskega jezika, reševanju domačih nalog, učenje pred testi znanja, nerazumevanju učne snovi, nerazumevanju jezika
 • Ponuditi različna neformalna izobraževanja za starejše udeležence izobraževanja (delo z mobilnimi telefoni, delo na računalniku, seznanjanje z delovanjem facebooka..)
 • spodbujanje za prostovoljno delo – z osrečevanjem drugih osrečiš tudi sebe
 • spodbujanje in negovanje srčne kulture.
Dijak /dijakinja:

 

 • nudi učno pomoč pri reševanju domačih nalog
 • učno pomoč pri nerazumevanju učne snovi
 • pomoč pri nerazumevanju slovenskega jezika
 • učno pomoč pred testi znanja
 • druženje, pomoč pri neformalnem izobraževanju

Dijak / dijakinja pridobi:

 • obnovi in utrdi svoje znanje
 • razvija socialne veščine
 • s pomočjo drugim osreči sebe (razvijem občutek odgovornosti, samoizpolnitve, zadovoljstva s samim seboj)

OBVEZNOSTI DIJAKA

Vestno in odgovorno pristopiti k prostovoljnemu delu, slediti dogovorom in zahtevam mentorjev.

MEDPREDMETNE POVEZAVE

Ta program povezuje formalno znanje z neformalnimi veščinami. Izrazit je poudarek na neformalnem učenju.

POGOJI ZA IZVEDBO PREDMETA

1. Prostovoljno delo z otroki v vrtcih (enote Velenje)

 • pripravljenost za delo
 • ustrezna obleka in obutev (copati)

2. Prostovoljno delo z otroki v Šaleški dolini (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, INVEL)

 • da ima prostovoljec rad otroke
 • je prijazen do otrok
 • da je odgovoren, natančen, vesten pri delu, samoiniciativen
 • da je voljan pomagati
 • da upošteva dogovore
 • da sprejema različnosti

3. Prostovoljno delo z mladostniki Šaleške doline (Mladinski center)

pripravljen delati v skupini. Veselje do prostovoljnega dela.

4. Prostovoljno delo na področju ohranjanja kulturne dediščine in izvajanja pedagoških programov Muzeja Velenje

 • veselje za delo z otroki
 • prijazen in potrpežljiv odnos do otrok in staršev
 • razvite ročne spretnosti

5. Prostovoljno delo v knjižnicah Velenje, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica, Solčava

V aktivnosti prostovoljnega dela so vabljeni vsi, ki vas veseli delo z ljudmi in ste pripravljeni pomagati oz. posvetiti malo svojega časa drugim ljudem. Med nami bo še kako dobrodošel prav vsak, ki želi na ta način polepšati trenutke sočloveku in s tem tudi samemu sebi. Zaželeni so tudi vsi, ki bi radi kaj naredili za ohranjanje naše kulturne dediščine ali za spodbujanje bralne kulture.

6. Prostovoljno delo z osnovnošolci z učnimi in drugimi težavami (velenjske OŠ) in Prostovoljno delo s srednješolci z učnimi in drugimi težavami – učna pomoč (SŠ), prostovoljno delo s slušatelji ob delu na Ljudski univerzi Velenje

Za delo je najpomembneje, da si komunikativen, prijazen in si želiš delati z otroki, mlajšimi od tebe, in da si pripravljen prisluhniti težavam, ki si jih ti že prerasel. Pomembno je tudi, da znaš oz. da si pripravljen razlagati učno snov in da si ob tem potrpežljiv.

7. Prostovoljno delo z otroki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ( Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje – CVIU), z osebami z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Varstveno delovni center SAŠA, enota Ježek) in prostovoljno delo z osebami z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ( Društvo Sožitje Velenje)

Dobrodošel je vsak, ki ima veselje za delo z otroki in mladostniki, ki jim je pripravljen podariti nekaj svojega prostega časa in s svojim delom pripomoči k rešitvi težav otrok in mladostnikov, predvsem učnih.

8. Prostovoljno delo z otroki in mladostniki s psihosocialnimi motnjami – v Dnevnem centru za otroke in mladostnike (Center za socialno delo Velenje) in Prostovoljno delo z otroki in mladostniki z duševnimi težavami (Zdravstveni dom Velenje)

Dobrodošel je vsak, ki ima veselje za delo z otroki in mladostniki, ki jim je pripravljen podariti nekaj svojega prostega časa in s svojim delom pripomoči k rešitvi težav otrok in mladostnikov, predvsem učnih.

9. Prostovoljno delo s starostniki (Dom za varstvo odraslih, Center starejših Zimzelen)

Vabljeni so predvsem tisti dijaki, ki imajo željo po delu in druženju s starostniki, so komunikativni, pošteni in se zavedajo, kako pomembno je medgeneracijsko druženje.

10. Prostovoljno delo s socialno ogroženimi ( Rdeči križ, ADRA)

Dijaki morajo imeti predvsem čut za sočloveka ter znati sprejemati drugačnost.

11. Prostovoljno delo na področju kulture v okviru Šolskega centra Velenje

Zaželeno je znanje na področju plesa, glasbe, likovnega ustvarjanja, fotografije, novinarstva, izdelave projekcij ali spletnih strani, vodenja prireditev ipd., s katerim bodo lahko dijaki obogatili različne kulturne prireditve na ŠCV ali v kateri od organizacij, kjer sodelujemo v projektu prostovoljstva.

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660