srssersssdgimvssmicdsd
 • Gimnazija

Svetovalna služba – opis

Svetovalna služba opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj šole s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci vzgojnega procesa (dijaki, učitelji, starši, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami).

Svetovalno delo opravljam psihologinja Sara Brezovnik, mag. psih.

Z vami se srečujem na individualnih svetovanjih, skupinskih svetovanjih, delavnicah v razredih, predavanjih, roditeljskih sestankih, skupnih govorilnih urah, informativnih dnevih … Svetujem vam na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov.

Na šoli sem dosegljiva, po predhodnem dogovoru, vse dni v času pouka ter v času popoldanskih skupnih govorilnih ur.

Dosegljiva sem tudi na telefonski številki 03/ 896 0719 in
na elektronskem naslovu sara.brezovnik@scv.si

Letni delovni načrt  je izdelan na osnovi programskih smernic svetovalne službe in obsega navedena delovna področja:

 1. Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela
 2. Razvojno analitične naloge in sodelovanje v šolskih projektih
 • koordinator dela z nadarjenimi dijaki,
 • koordinator dela z dijaki s posebnimi potrebami,
 • Mreža zdravih šol – član,
 • sodelovanje v skupini za promocijo
 • koordinacija podelitve priznanj ŠCV
 1. Svetovalno delo z dijaki:
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi dnevov odprtih vrat
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnih dni
 • organizacija in vodenje predinformativnega dne – Dan za radovednost – za dijake zaključnih letnikov (predstavitev fakultet…)
 • sodelovanje na roditeljskih sestankih OŠ s predavanjem z naslovom Dejavniki poklicnega odločanja in predstavitev programov ŠCV
 • predstavitev šole osnovnošolcem (dnevi dejavnosti ŠCV)
 • vpis novincev v začetni letnik srednje šole in izvedba vseh nalog po rokovniku za vpis MIZŠ
 • spremljanje učne uspešnosti in svetovanje novincem, ponavljavcem, preusmerjenim dijakom
 • skupinske oblike dela z dijaki pri razrednih urah:

za izboljšanje kvalitete učenja: spoznavanje lastnih učnih stilov in izpopolnjevanje metod in tehnik učenja (1. letnik)  

– za osebnostni in socialni razvoj (nenasilna komunikacija – 2. letnik

– poklicno informiranje in svetovanje pri izbiri študija (individualno in skupinsko) (3. in 4. letnik)

 • pomoč pri reševanju socialno ekonomske problematike (štipendije in druge oblike pomoči)
 • delavnice za dijake na temo kvalitete učenja (ponudba OIV)
 • svetovalna pomoč dijakom pri reševanju osebnih, razvojnih ali situacijskih težav – pogovorne ure za dijake
 1. Svetovalno delo z učitelji:
 • sodelovanje na sejah učiteljskih zborov
 • sodelovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka, vodenja oddelčne skupnosti ali dela z dijaki
 • predstavitev dijakov s posebnimi potrebami in nadarjenih dijakov ter delo z njimi
 • sodelovanje pri oblikovanju vsebin za problemske konference (komunikacija, klima, medsebojni odnosi, predstavitev šole v okolju…)
 1. Svetovalno delo s starši:
 • sodelovanje na roditeljskih sestankih s tematskimi predavanji oz. predlogi zunanjih predavateljev
  • letnik – prehod iz osnovne šole v srednjo šolo (težave ob prehodu v SŠ, značilnosti mladostništva, vzgoja za odgovornost))
  • letnik – duševno zdravje otrok in mladostnikov
  • letnik – odgovornost mladostnika za sprejemanje poklicnih odločitev
  • letnik – možnosti študija, vpis na univerzo
 • pogovorne ure za starše z namenom svetovanja
 1. Sodelovanje s strokovnjaki iz zunanjih institucij in strokovno izpopolnjevanje
 • udeležba na seminarjih, strokovnih sestankih, izobraževanjih.
 • spremljanje novosti in študij literature na strokovnem področju
 • sodelovanje na aktivu ŠSD Celjske regije in študijskih skupinah
 • posvetovanje s strokovnjaki izven šole (CSD; ZD; ZRSŠ)
 • predlog predavanj za učiteljski zbor, dijake in njihove starše
 1. Priprave na svetovalno delo, predavanja ali delavnice za dijake, učitelje ali starše
 2. Sodelovanje na koordinacijah ŠSS ŠCV

Veselim se našega skupnega soustvarjanja rešitev.

Svetovalno delo opravljam psihologinja Sara Brezovnik, mag. psih.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660