srssersssdgimvssmicdsd

Prijava k maturi

Opravljanje internega dela mature

Kandidati se morajo v začetku septembra v skladu s koledarji za izvedbo praktičnega dela mature prijaviti k opravljanju internega dela mature.

30. september 2020 je zadnji rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na Gimnaziji Velenje opravljati praktični del izpita.

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka najkasneje do 30. septembra 2020 , napišejo prošnjo naslovljeno na šolsko maturitetno komisijo Gimnazije Velenje ter jo prinesejo v tajništvo šolske maturitetne komisije ali pošljejo na naslov

Šolski center Velenje, Gimnazija

Silvestra Jevšenak

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Prijava k splošni maturi

Četrtošolci opravijo predprijavo k splošni maturi na šoli že do 15. novembra tekočega šolskega leta.

Kandidat se prijavi k splošni maturi najkasneje do 30. marca 2021  s prijavnico, ki jo najde na naslovu http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/   (obrazec MŠŠPSM/15) na šoli, kjer bo opravljal splošno maturo v skladu s Pravilnikom o maturi in maturitetnim koledarjem.

Kandidat se prijavi k izpitu iz predmeta splošne mature najkasneje do 30. marca 2021 s prijavnico, ki jo najde na naslovu http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/   (obrazec MSS-1-PPSM/05) na šoli kjer bo opravljal izpit iz predmeta splošne mature.

Prijavi priloži:

  • potrdilo o vpisu v četrti letnik ali dokazilo o plačilu izpitov, če nimate statusa dijaka v programu kjer opravljate zaključek izobraževanja
  • potrdilo o prijavi k poklicni maturi ali fotokopijo spričevala o opravljeni poklicni ali splošni maturi

Kandidat lahko pisno prekliče prijavo k splošni maturi najmanj štiri dni pred začetkom izpitnega roka na obrazcu (MSS-1-OSM/05).

Kandidati s posebnimi potrebami morajo v predprijavi navesti in  predložiti še strokovno mnenje in odločbo o usmeritvi.

Kandidat mora najmanj  štiri dni pred začetkom izpitnega roka predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature.

Kandidat, ki iz opravičenih razlogov ni pravočasno preklical prijave k maturi, se ni udeležil pisnega izpita ali ga je prekinil, je neocenjen in lahko opravlja splošno maturo v celoti ali iz neocenjenih predmetov v naslednjih izpitnih rokih.

Ker je potrebno na državni izpitni center poslati točne rojstne podatke in EMŠO kandidata, morajo biti podatki, ki jih kandidat navede v predprijavi in prijavi k maturi točni, za kar odgovarja s svojim podpisom.

Plačilo maturitenih izpitov državnemu izpitnemu centru

V skladu s 30. členom Pravilnika o splošni maturi (Ur. l. RS št. 29/08in 40/11) maturitetne izpite plačajo

–         kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in

–          kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki« (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. l. RS št. 1/07-UPB).

Rok plačila

Kandidat mora ob prijavi priložiti dokazilo o plačilu izpitov tajniku šolske maturitetne komisije, in sicer

–          za spomladanski izpitni rok najkasneje do 30. marca 2021 in

–          za jesenski izpitni rok najkasneje do 13. julija 2021.

Več informacij o plačilu je na povezavi

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/   

Plačilo maturitetnih izpitov Gimnaziji Velenje

Po ceniku Šolskega centra Velenje je

  • cena ustnega izpita na maturi 22 €
  • cena opravljanja internega dela splošne mature (vaj, seminarskih nalog,…) pa 35 € za posamezni predmet.

Maturitetne izpite plačajo

   –    kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in

  • kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki«

Način  plačila

Kandidat plača znesek preko položnice, ki mu jo pošlje šola.

Potrdilo o plačilu izpitov kandidat prinese s seboj na ustni izpit.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660