srssersssdgimvssmicdsd
  • Gimnazija

Prijava k maturi

Opravljanje internega dela mature

Kandidati se morajo v začetku septembra v skladu s koledarji za izvedbo praktičnega dela mature prijaviti k opravljanju internega dela mature.

30. september 2021 je zadnji rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na Gimnaziji Velenje opravljati praktični del izpita.

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka najkasneje do 30. septembra 2021, napišejo prošnjo naslovljeno na šolsko maturitetno komisijo Gimnazije Velenje ter jo prinesejo v tajništvo šolske maturitetne komisije ali pošljejo na naslov

Šolski center Velenje, Gimnazija

Silvestra Jevšenak

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Prijava k splošni maturi

Četrtošolci opravijo predprijavo k splošni maturi na šoli že do 15. novembra tekočega šolskega leta.

Kandidat se prijavi k splošni maturi najkasneje do 29. marca 2022 s prijavnico, ki jo najde na naslovu http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/   (obrazec MIZS-PSM/18) na šoli, kjer bo opravljal splošno maturo v skladu s Pravilnikom o maturi in maturitetnim koledarjem.

Kandidat se prijavi k izpitu iz predmeta splošne mature najkasneje do 29. marca 2022 s prijavnico, ki jo najde na naslovu http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/   (obrazec MIZS-1-PPSM/18) na šoli kjer bo opravljal izpit iz predmeta splošne mature.

Prijavi priloži:

  • potrdilo o vpisu v četrti letnik ali dokazilo o plačilu izpitov, če nima statusa dijaka v programu kjer opravlja zaključek izobraževanja
  • potrdilo o prijavi k poklicni maturi ali fotokopijo spričevala o opravljeni poklicni ali splošni maturi

Kandidat lahko pisno prekliče prijavo k splošni maturi najmanj štiri dni pred začetkom izpitnega roka na obrazcu (MSS-1-OSM/05).

Kandidati s posebnimi potrebami morajo v predprijavi navesti in  predložiti še strokovno mnenje in odločbo o usmeritvi.

Kandidat mora najmanj  štiri dni pred začetkom izpitnega roka predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature.

Kandidat, ki iz opravičenih razlogov ni pravočasno preklical prijave k maturi, se ni udeležil pisnega izpita ali ga je prekinil, je neocenjen in lahko opravlja splošno maturo v celoti ali iz neocenjenih predmetov v naslednjih izpitnih rokih.

Ker je potrebno na državni izpitni center poslati točne rojstne podatke in EMŠO kandidata, morajo biti podatki, ki jih kandidat navede v predprijavi in prijavi k maturi točni, za kar odgovarja s svojim podpisom.

Plačilo maturitetnih izpitov državnemu izpitnemu centru

V skladu s 30. členom Pravilnika o splošni maturi (Ur. l. RS št. 29/08in 40/11) maturitetne izpite plačajo

–         kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in

–          kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki« (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. l. RS št. 1/07-UPB).

Rok plačila

Kandidat mora ob prijavi priložiti dokazilo o plačilu izpitov tajniku šolske maturitetne komisije, in sicer

–          za spomladanski izpitni rok najkasneje do 29. marca 2022 in

–          za jesenski izpitni rok najkasneje do 12. julija 2022.

Več informacij o plačilu je na povezavi

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/   

Plačilo maturitetnih izpitov Gimnaziji Velenje

Po ceniku Šolskega centra Velenje je

  • cena ustnega izpita na maturi 22 €
  • cena opravljanja internega dela splošne mature (vaj, seminarskih nalog,…) pa 35 € za posamezni predmet.

Maturitetne izpite plačajo

   –    kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in

  • kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki«

Način  plačila

Kandidat plača znesek preko položnice, ki mu jo pošlje šola.

Potrdilo o plačilu izpitov kandidat prinese s seboj na ustni izpit.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660