srssersssdgimvssmicdsd
  • Gimnazija

Program in predmetnik – glasbena

Komu je program namenjen?

Program je namenjen mladim glasbenikom, ki želijo svoje znanje nadgraditi na srednji stopnji glasbenega šolanja. Namenjen je vsem, ki želijo svojo poklicno usmeritev uresničiti v glasbi, pa tudi tistim, ki svoje poklicne usmeritve še nimajo izoblikovane.
Izobraževanje se izvaja na vseh instrumentih (klavir, orgle, tolkala, kitara, harfa, harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas, rog, trobenta, pozavna, evfonij, tuba, flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, čembalo, citre) in petju.
Izbrati je možno dva načina izobraževanja:
•    v umetniškem razredu v sklopu Gimnazije Velenje;
•    v razredu vzporednega izobraževanja, kar pomeni, da dijak obiskuje katero koli  srednjo šolo in hkrati obiskuje  strokovni del umetniške gimnazije v popoldanskem času. V ta program se lahko vpišejo tudi starejši dijaki.

Oba načina izobraževanja vključno s predmetnikom sta ne glede na ime enaka v vseh umetniških gimnazijah in konservatorijih, ki nudijo glasbeno izobraževanje na srednji stopnji v Sloveniji.

 

Kaj vsebuje predmetnik strokovnih predmetov?

Glavni poudarek in največje število ur je posvečeno izbranemu inštrumentu ali petju. Dodani so trije teoretični predmeti, pri katerih se razvija, poglablja in širi glasbeno znanje in  spretnosti: pri solfeggiu dijaki razvijajo slušne predstave, se seznanjajo  z glasbeno teorijo, pri glasbenem stavku usvajajo znanja iz harmonije, kontrapunkta in oblikoslovja, pri zgodovini glasbe spoznajo kronološki potek glasbenega dogajanja od začetkov do današnjih dni. Glasbeno znanje in izkušnje širijo dijaki še z naslednjimi praktičnimi predmeti: seznanijo se z osnovami igranja na klavir, dopolnilnim inštrumentom, igrajo v različnih komornih skupinah in orkestrih in pojejo v zboru.

 

Več o programu na http://www.gsvelenje.si

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER;

MODUL B: PETJE – INSTRUMENT

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I – Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

2

70

3

105

3

105

2

70

350

420

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

210

280

Geografija

3

105

105

Biologija, kemija, fizika *

4

140

4

140

280

315

Psihologija, sociologija, filozofija **

2

70

2

70

140

280

Likovna umetnost ***

1

35

35

Informatika

2

70

70

Solfeggio

3

105

2

70

2

70

2

70

315

Zgodovina glasbe

1

35

2

70

3

105

210

Glasbeni stavek

2

70

2

70

2

70

210

Klavir 1

1

35

1

35

1

35

1

35

140

Petje-instrument 2

3

105

3

105

3

105

3

105

420

II – Izbirni predmeti

1

35

2

70

105

III – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Zbor-orkester

3

105

1

35

2

70

210

Komorna igra

2

70

2

70

140

Dopolnilni instrument 3

1

35

35

IV – Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

30

300

Skupaj (I+II+III+IV)

36

1350

34

1280

36

1350

35

1255

5235

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

3

3

3

1

10

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.

** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.

*** V okviru predmeta likovna umetnost šola ponudi izbiro med vsebinami likovnega snovanja ali umetnostne zgodovine.

1 Predmet Klavir imajo pevci in orglavci 140 ur (4 leta po 35 ur), instrumentalisti (z izjemo dijakov klavirja) 96 ur letno (4 leta po 24 ur), od tega kitaristi in harfisti 48 ur letno (2 leti po 24 ur):

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPAJ

– pevci, orglavci

35

35

35

35

140

– kitaristi, harfisti

24

24

48

– ostali (brez pianistov)

24

24

24

24

96

2 Predmet Petje-instrument obsega: petje, klavir, orgle, harfa, harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas, kitara, flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, tolkala. V okviru predmeta petje-instrument izvaja del individualnega pouka v obsegu 30 minut tedensko za dijake še korepetitor. Določilo ne velja za dijake klavirja, harfe, orgel, harmonike, kitare.

3 Predmet Dopolnilni instrument obsega: čembalo za pianiste, angleški rog za oboo, pikolo za flavto, različki saksofona, različki klarineta, viola za violiniste.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660