srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Novice
  • OBVESTILO OB KONCU POUKA ZA DIJAKE 4. LETNIKA

OBVESTILO OB KONCU POUKA ZA DIJAKE 4. LETNIKA

Približuje se zaključek pouka za maturante, zato bodite pozorni na sledeče informacije.

Četrtek, 19. 5. 2022, ob 10.30 – delna ocenjevalna konferenca za 4. U – glasbena smer v Modri dvorani glasbene šole. Udeležijo se učitelji, ki poučujejo v tem oddelku.

Četrtek, 19. 5. 2022, do 12.00  – zaključene vse ocene v eAsistentu, razredniki pripravijo poročila za svoj razred.

Petek, 20. 5. 2022, ob 12.00  – parada maturantov na Titovem trgu.

Petek, 20. 5. 2022, ob 13.20  – ocenjevalna konferenca v A 112. 

Ponedeljek, 23. 5. 2022, ob 9.00 –  podelitev spričeval v matičnih učilnicah.

Ponedeljek, 23. 5. 2022, ob 11.00  – predaja ključa v telovadnici.

Dijaki morate pred podelitvijo spričeval poravnati vse morebitne obveznostiizposojene knjige v knjižnici in neporavnane finančne obveznosti. Knjige iz učbeniškega sklada in ostala gradiva vrnete v šolsko knjižnico med 23. in 27. 5. 2022. Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri maturi ali popravnih izpitih, lahko za ta čas po dogovoru v knjižnici tudi zadržite. Vrnete jih po končanih izpitih.

V torek, 24. 5., in v sredo, 25. 5. 2022, je rok za opravljanje enega dopolnilnega ali enega popravnega izpita. Prav tako je v tem času možno opravljati en predmetni izpit, kije namenjen zviševanju pozitivne ocene. Prijavnico oddate do 20. 5. 2022 v tajništvo šole.

Ministrica je namreč tudi letos sprejela Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2021/2022.  Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 41/22 na strani 76 (priloga na dnu dokumenta).

S sklepom se zaradi nemotenega izvajanja mature in omilitev ter odpravo posledic COVID-19 v zvezi s pridobivanjem in zaključevanjem ocen določa dodatni rok za opravljanje dopolnilnega ali popravnega izpita za dijake zaključnih letnikov, omejitve pri opravljanju dopolnilnega ali popravnega izpita, rok za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja za opravljanje mature in rok za odjavo od mature.

Četrtek, 26. 5. 2022, je zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature oz. za odjavo od mature.

Dijaki, ki po 25. 5. 2022 ne boste pozitivno ocenjeni in boste imeli do 3 zaključene nezadostne ocene, lahko opravljate popravne izpite. Tisti, ki boste imeli neocenjene predmete, boste najprej opravljali dopolnilne izpite iz teh predmetov, šele nato lahko pristopite k popravnim izpitom. Velja omejitev, da lahko v spomladanskem izpitnem roku opravljate do dva izpita, preostanek opravljate v jesenskem roku. Popravni in dopolnilni izpiti bodo za dijake zaključnih letnikov potekali v času od 29. 6. do 4. 7. 2022. Podrobnejši razpored bo objavljen ob koncu pouka in velja tudi za dijake nižjih letnikov. Kandidati izpolnjeno prijavnico na izpite oddate razrednikom ob podelitvi obvestil o uspehu. O avgustovskih rokih vseh vrst izpitov boste obveščeni do 7. julija 2022 na spletni strani šole.

Dijaki ste vabljeni na organizirane priprave na maturo, ki bodo potekale od 23. do 27. 5. 2022 po dogovoru z učitelji, ki vas poučujejo maturitetne predmete.

V želji, da gimnazijsko šlanje zaključite čim bolj uspešno, vas lepo pozdravljam.

Gabrjela Fidler, univ. dipl. psih.

ravnateljica Gimnazije

__________________________________________________________________________________________________________________________

SKLEP o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2021/2022

1. člen (vsebina sklepa)

S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja mature in omilitev ter odpravo posledic COVID-19 v zvezi s pridobivanjem in zaključevanjem ocen določa dodatni rok za opravljanje dopolnilnega ali popravnega izpita za dijake zaključnih letnikov, omejitve pri opravljanju dopolnilnega ali popravnega izpita, rok za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja za opravljanje mature in rok za odjavo od mature.

2. člen (izpitni roki)

(1) Ne glede na tretji odstavek 12. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18, 9/20 in 67/21) dijak zaključnega letnika programov srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja, gimnazij in dijak poklicnega ali maturitetnega tečaja opravlja izpit, s katerim popravlja negativno oceno letnika oziroma pridobiva manjkajočo oceno, 24. in 25. maja 2022.

(2) Dijak iz prejšnjega odstavka lahko opravlja največ en izpit, in sicer dopolnilni ali popravni.

3. člen (ugotavljanje izpolnjevanja pogojev)

Ne glede na prvi odstavek 33. člena Pravilnika o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/08 in 40/11) in prvi odstavek 29. člena Pravilnika o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11) dijak iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa predloži ustrezno spričevalo šoli, kjer bo opravljal maturo, najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka mature.

4. člen (odjava od mature in posameznega izpita)

Ne glede na prvi in drugi odstavek 34. člena Pravilnika o splošni maturi ter prvi in drugi odstavek 30. člena Pravilnika o poklicni maturi se lahko dijak iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa pisno odjavi od mature ali od posameznega izpita mature najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka na šoli, na kateri se je prijavil.

KONČNA DOLOČBA 5. člen (začetek veljavnosti) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-50/2022 Ljubljana, dne 9. marca 2022 EVA 2022-3330-0044

Prof. dr. Simona Kustec ministrica za izobraževanje, znanost in šport

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660