srssersssdgimvssmicdsd

Vpis v športni oddelek

Vpis v športni oddelek

V športni oddelek gimnazijskega programa se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo splošne pogoje (uspešno zaključena osnovna šola) ter posebne pogoje (športni dosežki).

Kandidati se na podlagi športne uspešnosti razvrstijo v statuse A, B in C. Za določitev statusa so izdelana posebna merila, po katerih nacionalne panožne zveze določijo status posameznemu kandidatu športniku.

Status A

 • vsi kategorizirani športniki Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosežejo rezultat, ki je skladno s kriteriji OKS pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika;
 • individualni športi: športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza;
 • ekipni športi: športniki, ki so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športih oz. jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade igralce.

Status B

 • individualni športi:

       športniki, ki v neolimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza;

       športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna športna panožna zveza;

 • ekipni športi:

       športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športih oziroma jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade športnike;

       športniki, ki so v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez državni prvaki.

Status C

 • individualni športi, ekipni športi: športniki, ki so v rednem procesu treniranja in tekmujejo v ligaškem sistemu uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka v svoji starostni kategoriji. Prednost imajo kandidati iz športov, uvrščenih v prve štiri razrede kriterijev Ministrstva za šolstvo in šport – Direktorata za šport.

Dokazila o športnih dosežkih, kot posebnem vpisnem pogoju za izobraževanje v programu Gimnazija- športni oddelek:

 • izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek
 • s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika, podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih
 • potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije, o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.

Cilji gimnazijskega programa – športni oddelek

Osnovni namen športnega oddelka je omogočiti dijakom športnikom take pogoje šolanja v gimnazijskem programu, da lahko združujejo zahteve izbrane športne panoge in šole ter so hkrati uspešni na obeh področjih.

 POSEBNOSTI ŠPORTNIH ODDELKOV

 • V športnem oddelku je največ 22 dijakov
 • Možnost športnih izostankov zaradi udeležbe na tekmi, pripravah, meritvah,…
 • Organizirana učna pomoč za dijake, ki so odsotni od pouka zaradi športnih obveznosti
 • Napovedano ustno in pisno ocenjevanje
 • Več ur športne vzgoje
 • Šole v naravi, tečaji, predavanja, testiranje, zdravstveno zavarovanje,…
 • Za usklajeno delo in sodelovanje med šolo-starši-trenerji skrbijo razrednik ter športni in pedagoški koordinator
 • Dijaki športniki, ki imajo status Olimpijskega komiteja Slovenije, lahko zaprosijo še za dodatne ugodnosti (podaljšanje šolskega leta,…)
 • Možnost prehajanja iz športnega v splošni oddelek in obratno
Preberi več

LETNI PROGRAM DELA ŠPORTNIH ODDELKOV GIMNAZIJE VELENJE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

LETNI PROGRAM DELA ŠPORTNIH ODDELKOV   GIMNAZIJE VELENJE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

 

Zakon o gimnaziji zagotavlja posebej nadarjenim mladim športnikom prilagojeno izvajanje izobraževanja in povečan obseg športne vzgoje. Dijakom športnikom so s tem zagotovljeni temeljni pogoji za doseganje ustrezne ravni učne in športne uspešnosti.

Letni program dela športnih oddelkov  temelji na Učnem načrtu za športno vzgojo v športnih oddelkih gimnazije.

 

Namen športne vzgoje je opraviti del osnovnega treninga, v višjih letnikih v dogovoru s trenerji pa tudi del specialnega treninga. Dijaki športniki naj pri športni vzgoji pridobijo čim več gibalnih izkušenj in osnovne kondicije ter ustrezna športna teoretična znanja.

Športni oddelki lahko uporabijo tudi večji del ur namenjenih dijakovi prosti izbiri za dodatne dejavnosti kot so: šola v naravi, tečaji, sklopi športno teoretičnih predavanj.

 

Na osnovi teh izhodišč Učnega načrta smo  oblikovali program športnih oddelkov v  naslednjem obsegu  in sklopih:

 

 

OSNOVNI PROGRAM REDNE ŠPORTNE VZGOJE

Kljub temu, da učni načrt v športnih oddelkih opredeljuje oblikovanje  po spolu mešanih skupin,  smo mi   zaradi učinkovitejšega dela oblikovali skupine ločeno po spolu.

Pri rednem pouku športne vzgoje smo oblikovali za  4 oddelke  4  vadbene skupine in sicer:

 • dijakinje 1. Š  in 2. Š oddelka,
 • dijaki 1. Š  in 2. Š  oddelka
 • dijakinje in dijaki  3. Š  oddelka
 • dijaki  in dijakinje 4.  Š oddelka

 

1., 2.  in 3. letniki imajo 6 ur športne vzgoje tedensko, dijaki 4. letnika pa 3. ure tedensko.  Štiri ure ŠVZ so  na urniku v  prvih jutranjih urah, dve uri pa na koncu pouka. Ker imamo na voljo 4 vadbene enote, imajo  športno vzgojo trikrat tedensko  skupaj  1., 2. in 3. letniki. Istočasno   lahko v eni vadbeni enoti telovadnice poteka trening skupine športnikov s klubskim trenerjem  ( ekipa rokometašev,  plavalcev, nogometašev, sabljačev, …), oziroma lahko gre  v času športne vzgoje  skupina dijakov na trening v matični klub ( rokomet, košarka, plavanja, atletika, tenis,…).

V okviru osnovnega programa dijaki pridobivajo in izpopolnjujejo športna  znanja in športne veščine  iz atletike, športne gimnastike, odbojke, košarke, nogometa, plavanja.

 

SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA

Pomemben del športne vzgoje predstavlja vadba za razvijanje osnovnih gibalnih in funkcionalnih  sposobnosti.

Dijaki razvijejo svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti do stopnje, ki zagotavlja skladen telesni razvoj in omogoča učinkovitost v izbranem športu. Naučijo se tudi spremljati svoj gibalni status in samostojno izbrati vaje, s katerimi ga bo izboljšal.

 

 

 

 

PROGRAM DRUGIH ŠPORTOV

Za popestritev športne vzgoje in z namenom širjenja gibalne izobrazbe spoznajo dijaki v prvih dveh letnikih tudi druge športne panoge, ki jih je mogoče organizirati med poukom športne vzgoje ali v šoli v naravi (namizni tenis, plezanje, badminton, hokej v dvorani, različne plesne tehnike, borilne športe, lokostrelstvo, veslanje, smučanje, drsanje, pohodništvo, potapljanja, tenis, golf, jamarstvo, treking, skoki na trampolinih v Woop centru Ljubljana … ).

V tem šolskem letu bomo organizirali:

Za prvi letnik:  tečaj juda, tečaj tenisa in plesa .

Za drugi   letnik: tečaj  taekwondo -ja , plesa, tečaj tenisa.

Za tretji letnik: tečaj tenisa in tečaj plesa.

Za vse letnike: športni dan v Woop centru Ljubljana-skoki na trampolinih

 

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Dijaki športniki sodelujejo tudi v šolskem tekmovalnem sistemu. Šola bo organizirala različna med razredna, občinska, področna….. tekmovanja (odbojka, rokomet, nogomet, košarka, atletika, ples…), ki so sestavni del in dopolnitev šolske športne vzgoje. Na šolskih tekmovanjih morajo biti upoštevana in poudarjena načela poštenega športnega obnašanja, spoštovanja tekmecev in kulturno spremljanje športnega dogodka. Dijaki športniki morajo biti vzor ostalim dijakom, ki sodelujejo na tekmovanju.

 

SPREMLJANJE MOTORIČNIH IN FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI

Za dijake športnih oddelkov smo pripravili enotno baterijo testov, s katerimi ugotavljamo stanje dijakov in dijakinj  na področju moči, gibljivosti, koordinacije, hitrosti in vzdržljivosti. Vpogled v  stanje in razvoj gibalnih sposobnosti dijakov in dijakinj bo osnova za kvalitetnejše načrtovanje pedagoškega procesa  in v povezavi s trenerji tudi  bolj kakovostno programiranje trenažnega procesa v klubu.

 

SPLOŠNE TEORETIČNE VSEBINE

Dijake seznanjamo s teoretičnimi informacijami pri urah športne vzgoje ( motorične in funkcionalne sposobnosti – ugotavljanje , razvijanje in spremljanje, osebna higiena), za del teh vsebin pa bomo organizirali predavanja z zunanjimi predavatelji. (Stres in tehnike sproščanja, Meditacija, Ustrezna prehrana športnika, Rehabilitacija po poškodbah…).

 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Za dijake športnega oddelka bomo organizirali tri športne dneve ( jesenski, zimski in pomladanski) ter tri šole v naravi.

Prvi letniki gredo v jesensko šolo v naravi na PTUJ, v CŠOD  Štrk, v okviru katere bodo opravili del likovne vzgoje (3. 9- 7.9.2018).

Za 2. letnike bomo zimsko šolo v naravi izvedli v CŠOD GORENJE-smučišče Rogla, kjer bodo dijaki izpopolnili tehniko smučanja in deskanja oz. se naučili smučati (10. 12.. 2018  – 14. 12. 2018)

Dijaki 3. letnika pa bodo imeli  poletno šolo v naravi z vodnimi aktivnostmi z bivanjem v dijaškem domu Portorož (11. 9. – 14 . 9. 2018).

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za vse dijake športnih oddelkov bomo sklenili zavarovanje z Zavarovalnico Sava .

Tudi v tem šolskem letu bomo dogovorili sodelovanje s strokovnjakom za izvajanje športne in terapevtske masaže za dijake v  s ciljem regeneracije po treningih oz. tekmovanjih in Centrom športne medicine, ki po potrebi sodeluje  v procesu rehabilitacije  po poškodbah. Prednost pri koriščenju teh storitev imajo dijaki, ki  te možnosti nimajo v matičnem klubu, dijaki s statusom vrhunskega športnika ( kategorizacija OKS) ali statusom A ter dijaki, ki so tudi v šoli prizadevni in uspešni.

 

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PEDAGOŠKEGA KADRA

Učitelji športne vzgoje, koordinatorja in ostali učitelji, ki poučujejo v športnem oddelku se bodo udeleževali različnih strokovnih izpopolnjevanj .

 

 

MATERIALNA SREDSTVA

V tem letu bomo za potrebe športnih oddelkov nabavili  manjkajoče drobne rekvizite.

 

 

 

UPRAVLJANJE ŠPORTNEGA ODDELKA

 

Za organizacijo in izvedbo programa v športnih oddelkih ter za vodenje in usmerjanje strokovnega dela skrbi strokovni kolegij, ki ga sestavljajo ravnatelj, športni in pedagoški koordinator. Sestajali se bomo  enkrat tedensko.

Učiteljski zbor športnih oddelkov se bo sestajal večkrat v ocenjevalnem obdobju oziroma po potrebi.

Športni koordinator bo še naprej redno sodeloval  s trenerji dijakov  – športnikov. V začetku leta  trenerji posredujejo šoli Informativni karton, ki opredeljuje obremenitve dijaka  s treningi, pripravami, tekmovalnimi cilji,.. Športni koordinator povabi na razgovor vsakega trenerja posebej in se z njim dogovori o sodelovanju med šolskim letom.  Sodelovanje s trenerji poteka med šolskim letom po potrebi (dogovarjanje o izvedbi treningov med športno vzgojo, športni izostanki),  ob koncu šolskega leta pa morajo trenerji posredovati šoli Vlogo za dodelitev statusa dijaka športnika s poročilom o športni dejavnosti in uspešnosti dijaka športnika v preteklem obdobju.

S straši bomo  sodelovali  razredniki, oba koordinatorja, ravnatelj, predvsem  na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, komunikacija preko elektronske pošte, e- asistenta,..

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660