srssersssdgimvssmicdsd

Gimnazija s športnim oddelkom

Ime izobraževalnega programa: GIMNAZIJA s športnim oddelkom

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Osnovni namen športnega oddelka je omogočiti dijakom športnikom take pogoje šolanja v gimnazijskem programu, da lahko združujejo zahteve izbrane športne panoge in šole ter so hkrati uspešni na obeh področjih.

POSEBNOSTI ŠPORTNIH ODDELKOV

  •  V športnem oddelku je največ 22 dijakov
  • Možnost športnih izostankov zaradi udeležbe na tekmi, pripravah, meritvah,…
  • Organizirana učna pomoč za dijake, ki so odsotni od pouka zaradi športnih obveznosti
  • Napovedano ustno in pisno ocenjevanje
  • Več ur športne vzgoje
  • Šole v naravi, tečaji, predavanja, testiranje, zdravstveno zavarovanje,…
  • Za usklajeno delo in sodelovanje med šolo-starši-trenerji skrbijo razrednik ter športni in pedagoški koordinator
  • Dijaki športniki, ki imajo status Olimpijskega komiteja Slovenije, lahko zaprosijo še za dodatne ugodnosti (podaljšanje šolskega leta,…)
  • Možnost prehajanja iz športnega v splošni oddelek in obratno
Preberi več

Gimnazija

Ime izobraževalnega programa: GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu gimnazijah.

Poleg tega so cilji gimnazije še:

–        Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija, hkrati pa omogočati refleksijo o mejah vednosti.

–        Pri tem se navezuje na znanje, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli in sistematično razvija doseženo izobrazbo.

–        Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti in sintezi vednosti z različnih področij ter razvijanju disciplinarnosti kot pogoja za interdisciplinarno in transdisciplinarno razumevanje sveta. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih.

–        Gimnazijski program zagotavlja izbirnost tako na ravni šole (profiliranost gimnazij) kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti.

–        Gimnazija zagotavlja doseganje ustrezne ravni pri vseh treh sestavinah ciljev (znanje, sposobnosti in spretnosti, nekognitivni vidik) oziroma ravni, ki je potrebna za uspešen študij na univerzi in za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.

–        Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.

–        Gimnazija omogoča seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in razvija inovativnost.

–        Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti (uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja) ter razvoj osebnosti kot celote.

Preberi več

Umetniška gimnazija – LIKOVNA SMER

Ime izobraževalnega programa: UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja ima umetniška gimnazija nalogo, da:

          zagotovi višjo raven splošnoizobraževalnih in strokovnih znanj,

          omogoči mladostnikom, da svojo umetniško nadarjenost razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov,

          na temelju standardov priprave na maturo in interesov omogoča mladostnikom odločanje za nadaljnji študij.

Specifični cilji posameznih smeri umetniške gimnazije so:

LIKOVNA SMER:

          dati možnost kontinuiranega likovnega razvoja in izobraževanja likovno talentiranim in motiviranim mladostnikom;

usposabljati dijake za temeljno poznavanje likovnih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne, zgodovinske in teoretične sestavine likovne umetnosti

Preberi več

Umetniška gimnazija – GLASBENA SMER

Ime izobraževalnega programa: UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja ima umetniška gimnazija nalogo, da:

          zagotovi višjo raven splošnoizobraževalnih in strokovnih znanj,

          omogoči mladostnikom, da svojo umetniško nadarjenost razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov,

          na temelju standardov priprave na maturo in interesov omogoča mladostnikom odločanje za nadaljnji študij.

Specifični cilji posameznih smeri umetniške gimnazije so:

GLASBENA SMER:

          usposabljati za obvladovanje glasbenih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne,

            poustvarjalne, zgodovinske in teoretične sestavine glasbene umetnosti.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660