srssersssdgimvssmicdsd

Vpis v umetniško gimnazijo

Kandidati, ki razmišljajo o vpisu v program umetniške gimnazije, likovna ali glasbena smer, morajo predhodno opraviti preizkus nadarjenosti, ki bo potekal v soboto, 17. 3. 2018.

Vsi kandidati morajo oddati prijavo na preizkus nadarjenosti, na osnovi katere jih bomo k preizkusu povabili – rok prijave je 5. 3. 2018.

Prijavnica – likovna smer: prijava_likovna_nadarjenost.pdf

Prijavnica – glasbena smer: prijava_glasbena_nadarjenost.pdf

Priporočamo, da se na preizkus prijavijo tudi kandidati, ki še niso prepričani o vpisu v katerega od programov umetniške gimanzije, jih pa ta mika. Saj kasneje prenosa prijave ne bo možno opraviti, če ta preizkus ni bil opravljen.

Preberi več

Vpis v gimnazijo

V šolskem letu 2018/19 razpisuje šola 56 prostih mest za vpis v 1. letnik gimnazijskega programa, 18 prostih mest za vpis v 1. letnik športnega oddelka gimnazijskega programa in 28 prostih mest za vpis v 1. letnik umetniške gimnazije (likovna in glasbena smer).

Prijavnico je potrebno oddati najkasneje do 5. aprila 2018. Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport najkasneje do 10. aprila 2018 na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis.

Kandidati za vpis v športni oddelek morajo pred tem, do 5. 3. 2018, na šolo dostaviti dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis (obrazci so na voljo na spletni strani), z njimi bo opravljen razgovor, nato pa bodo do 29. 3. 2018 prejeli potrdilo o izpolnjevanju pogojev.

Podobno velja za vse, ki razmišljajo o vpisu v obe smeri umetniške gimnazije (likovna ali glasbena smer); ti kandidati morajo predhodno oddati prijavo za preizkus nadarjenosti, rok je 5. 3. 2018, preizkus pa bo potekal v soboto, 17. 3. 2018, do 29. 3. 2018 pa bodo prejeli potrdila o izpolnjevanju pogojev za vpis.

Število prijav bomo sproti objavljali tudi na spletni strani naše šole. V roku prijavljeni učenci in dijaki bodo lahko svojo prijavo prenesli v drug izobraževalni program do 25. aprila 2018. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za vpis ne bo končan, tj. do 5. 7. 2018.

Vpis v programe gimnazije bo potekal od 19. do 22. junija 2018.

Za dodatne informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na svetovalno delavko Gabrijelo Fidler na tel. 03 8960 719.

Preberi več

Umetniška gimnazija – GLASBENA SMER

Ime izobraževalnega programa: UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja ima umetniška gimnazija nalogo, da:

          zagotovi višjo raven splošnoizobraževalnih in strokovnih znanj,

          omogoči mladostnikom, da svojo umetniško nadarjenost razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov,

          na temelju standardov priprave na maturo in interesov omogoča mladostnikom odločanje za nadaljnji študij.

Specifični cilji posameznih smeri umetniške gimnazije so:

GLASBENA SMER:

          usposabljati za obvladovanje glasbenih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne,

            poustvarjalne, zgodovinske in teoretične sestavine glasbene umetnosti.

Preberi več

Gimnazija

Ime izobraževalnega programa: GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu gimnazijah.

Poleg tega so cilji gimnazije še:

–        Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija, hkrati pa omogočati refleksijo o mejah vednosti.

–        Pri tem se navezuje na znanje, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli in sistematično razvija doseženo izobrazbo.

–        Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti in sintezi vednosti z različnih področij ter razvijanju disciplinarnosti kot pogoja za interdisciplinarno in transdisciplinarno razumevanje sveta. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih.

–        Gimnazijski program zagotavlja izbirnost tako na ravni šole (profiliranost gimnazij) kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti.

–        Gimnazija zagotavlja doseganje ustrezne ravni pri vseh treh sestavinah ciljev (znanje, sposobnosti in spretnosti, nekognitivni vidik) oziroma ravni, ki je potrebna za uspešen študij na univerzi in za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.

–        Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.

–        Gimnazija omogoča seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in razvija inovativnost.

–        Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti (uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja) ter razvoj osebnosti kot celote.

Preberi več

Informativni dan

Na Gimnaziji Velenje vsako leto poteka informativni dan, na katerem se vam predstavijo dijaki in učitelji. Spoznate naše delo pri pouku, v krožkih, dejavnostih, pri pouku zunaj učilnic, kam potujemo na strokovne ekskurzije, šole v naravi, kako deluje naša dijaška skupnost …

Vabimo vas, da se nam pridružite
v petek, 9. februarja 2018, ob 9. uri v dvorani kulturnega doma Velenje, Titov trg 4, Velenje,

ali v petek, 9. februarja, ob 15. uri v učilnici A112, v stavbi gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje,

ali v soboto, 10. februarja, ob 9. uri v učilnici A112, v stavbi gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje.

Preberi več

Vpis v športni oddelek gimnazije

Kandidati, ki se želijo vpisati v športni oddelek programa gimnazija, morajo na šolo do 5. 3. 2018 dostaviti naslednjo dokumentacijo, ki je pogoj za vpis v športni oddelek:

– zdravniško potrdilo (velja potrdilo osebnega zdravnika)

– izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje na uradnih tekmovanjih: Potrdilo_reg_uradna_tekm.pdf  (Navodila_Potrdilo_reg.pdf)

– s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja: Izjava_trenerja.pdf  o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika, podatki o programu treniranj in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih: Potrdilo_clanstvo_v_sportnem_klubu.pdf  (Navodila_Potrdilo_clan.pdf)

– potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima

Z vsakim kandidatom bo opravljen razgovor, na katerega bo povabljen tudi trener.
Vsi kandidati bodo do 29. 3. 2018 prejeli potrdilo o doseganju statusa športnika, ki ga bodo priložili prijavi za vpis v športni oddelek –
rok prijave je 5. 4. 2018.

Preberi več

Rokovnik za vpis v gimnazijo

Vabimo vas k vpisu v našo gimnazijo.
Zagotovo vam bomo ponudili kvalitetne vsebine in dobre pogoje za najboljšo pripravo na maturo in nadaljnji študij.

Rokovnik za vpis 2018/2019
Pomembni datumi za vpisni postopek v letu 2018/2019 so zapisani v tabeli. Osnovnošolce, ki se bodo odločili za vpis na našo šolo, pa bomo tudi pisno obveščali na domači naslov.

Kdaj?
Kaj?
9. in 10. 2. 2018 Informativni dan na Gimnaziji Velenje
do 5. 4. 2018 Oddaja vpisnice na srednjo šolo
10. 4. 2018 Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Velenje
10. 4. 2018 Objava števila prijavljenih na vseh šolah (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
do 25. 4. 2018 Prenosi prijav do 12. ure
do 31. 5. 2018 Objava omejitev vpisa (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
do 4. 6. 2018 Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa in vpisu
do 4. 6. 2018 Vpis učencev iz tujine, preusmerjenih
19. do 22. 6. 2018 Sprejem dokumentov po objavljenem razporedu
22. 6. 2018 Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka
22. 6. 2018 Vpis za sprejete v prvem krogu po objavljenem razporedu
22. 6. 2018 Objava spodnjih mej (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)
22. 6. 2018 Seznanitev z možnostmi vpisa za vse kandidate, ki niso bili uspešni v prvem krogu izbirnega postopka in prijava za drugi krog (po objavljenem razporedu)
29. 6. 2018 Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka (do 15. ure)
do 5. 7. 2018 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu vpisnega postopka (do 12. ure)
31. 8. 2018 Sprejem novincev na Gimnaziji Velenje
Preberi več

Gimnazija s športnim oddelkom

Ime izobraževalnega programa: GIMNAZIJA s športnim oddelkom

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Osnovni namen športnega oddelka je omogočiti dijakom športnikom take pogoje šolanja v gimnazijskem programu, da lahko združujejo zahteve izbrane športne panoge in šole ter so hkrati uspešni na obeh področjih.

POSEBNOSTI ŠPORTNIH ODDELKOV

  •  V športnem oddelku je največ 22 dijakov
  • Možnost športnih izostankov zaradi udeležbe na tekmi, pripravah, meritvah,…
  • Organizirana učna pomoč za dijake, ki so odsotni od pouka zaradi športnih obveznosti
  • Napovedano ustno in pisno ocenjevanje
  • Več ur športne vzgoje
  • Šole v naravi, tečaji, predavanja, testiranje, zdravstveno zavarovanje,…
  • Za usklajeno delo in sodelovanje med šolo-starši-trenerji skrbijo razrednik ter športni in pedagoški koordinator
  • Dijaki športniki, ki imajo status Olimpijskega komiteja Slovenije, lahko zaprosijo še za dodatne ugodnosti (podaljšanje šolskega leta,…)
  • Možnost prehajanja iz športnega v splošni oddelek in obratno
Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Gimnazija
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660